การเงินและงบประมาณ

โอนงวที่ 1 ครั้งที่ 280 โอนเพิ่มเติมให้ ปศข. ปศจ. สสช.
โอนให้สำนักงานปศสัตว์เขต 4
โอนให้หน่วยงานภูมิภาค
โอนให้หน่วยงานภูมิภาค
โอนให้ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 254 โอนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ให้ กกจ.
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 250 โอนค่าวัสดุเชื้อเพลิง ปศจ.ร้อยเอ็ด
โอนค่าวัสดุวิทย์ สสช./ศวพ.สุรินทร์/ศูนย์ทดสอบฯ
โอนค่าใช้จ่ายในการสัมนาและอบรม
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 256 โอนเงินงบประมาณปศุสัตว์จังหวัดเพรชบุรี
โอนค่าวัสดุการเกษตร ปศจ. 5 จังหวัด
โอนค่าจ่างเหมาบริหาร 1,428 อัตรา
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 171 โอนงบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมนำสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอานาจักรครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 153 โอนเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์ การป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาไข้หวัดนก
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 165 โอนงบเงินชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดหรือพาหะของโรคฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 150 โอนงบเพื่อใช้ในการผลิตสารตรวจสอบโรคปากและเท้าเปื่อย
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 151 โอนงบเงินชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดหรือพาหะของโรค
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 149 โอนค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมโครงกรพัฒนานายสัตวแพทย์ 9 เขต
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 146 โอนงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 19 จังหวัด