การเงินและงบประมาณ

โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 139 โอนเงินค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 128 ขออนุมัติโอนจัดสรรอบรมหลักสูตร GFM ให้สำนักงานปศุสัตว์ 77 จังหวัด
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 93 ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 87 โอนเงินอุดหนุนค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 85 โอนเงินอุดหนุนค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
โอนงวดที่ิ 1 ครั้งที่ 71 โอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 44 โอนเงินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
โอนงวดที่ิ 1 ครั้งที่ 38 โอนงบประมาณโครงการยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ฯ (GFM)
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 27 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ สำนักงานปศสัตว์เขต 4
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 39 โอนสำนักงานปศุสัตว์ 77 จังหวัด โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 37 โอนปศุสัตว์เขต 1 และ 5 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ และค่าน้ำมัน
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 32 โอนปศุสัตว์เขต 1 ถึง 9 ค่าใช้จ่ายจัดอบรม
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 33 โอนภูมิภาค ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 26 โอนงบประมาณค่าตอบแทนฯ ให้สำนักงานปศุสัตวจังหวัด 56 จังหวัด
โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 19 โอนค่าชดใช้ให้ ปศข. 3, 6
รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ปี 2561
อนุมัติปรับประเภทรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การกำหนดกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ 2561
ฐานโอนงบประมาณปี 61 รายกิจกรรม
แผนโอนจัดสรรงบประมาณปี 61 (Ebudget)