การเงินและงบประมาณ

*** โอนครั้งที่ 1 งวดที่ (กำลังดำเนินการ) จัดสรรงบประมาณประจำปี 61 เพิ่มเติม ให้กองสารวัตรและกักกัน เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง เพื่อดำเนินภารกิจงานด้านควบคุม การเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ และป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์
*** โอนครั้งที่ 1 งวดที่ (กำลังดำเนินการ) จัดสรรงบประมาณประจำปี 61 เพิ่มเติม ให้สำนักงานปศุสัตว์เขต,จังหวัด,สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และด่านกักกันสัตว์
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 431 จัดสรรงบประมาณประจำปี 61 เพิ่มเติม ให้สำนักปศุสัตว์เขต จังหวัด (1)โครการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ฯ (2)โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่ส
*** โอนครั้งที่ 1 งวดที่ (กำลังดำเนินการ) จัดสรรงบประมาณประจำปี 61 เพิ่มเติม ให้สำนักงานปศุสัตว์ 77 จังหวัด เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการทำหมันถาวรให้สุนัขและแมวฯ
โอนเงินครั้งที่ 1 งวดที่ 380 จัดสรรงบประมาณปี 61 เพิ่มเติม ให้แก่ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 366 จัดสรรงบประมาณปี 61 เพิ่มเติม ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 4 จังหวัด (1)สกลนคร (2)เพชรบุรี (3)ตรัง (4)พัทลุง ดำเนินการกิจกรรมงานบริการสุขภาพสัตว์ในภูมิภาค
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 374 จัดสรรงบประมาณปี 61 เพิ่มเติม ให้กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 351 จัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 เพิ่มเติม ให้สำนักงานเลขานุการกรม ภารกิจหน้าที่ในการช่วยเหลือ สนับสนุน หนว่ยงานภูมิภาค
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 346 โอนจัดสรรงบประมาณ 61 เพิ่มเติม ให้จังหวัด เร่งรัดกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 296 (1)โอนให้สำนักงานปศุสัตว์ เขต 7 โครงการส่งเสริมเลี้ยงโคนมฯ (2)โอนให้สำนักงานปศุสัตว์ 3 จังหวัด ในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ (3)โอนให้ด่านกักกันสัตว์ นครพนม ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 289 (1) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ 24 จังหวัด (2) โครงการประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เขต 8-9 (3) การแข่งขันของประเทศ ผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ จังหวัดมหาสารคาม
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 291 จัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 เพิ่มเติม ให้แก่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการตรวจและทดสอบโรคบลูเซลโลสิสและโรคทูเบอร์คูโลสิสในโคนม
โอนงวที่ 1 ครั้งที่ 280 โอนเพิ่มเติมให้ ปศข. ปศจ. สสช.
โอนให้สำนักงานปศสัตว์เขต 4
โอนให้หน่วยงานภูมิภาค
โอนให้หน่วยงานภูมิภาค
โอนให้ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 254 โอนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ให้ กกจ.
โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 250 โอนค่าวัสดุเชื้อเพลิง ปศจ.ร้อยเอ็ด
โอนค่าวัสดุวิทย์ สสช./ศวพ.สุรินทร์/ศูนย์ทดสอบฯ