โอนจัดสรรงบปี 2560 เพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อดำเนินการซ้อมแผนการปฏิบัติงานเเละมตราการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังเเละควบคุมโรคไข้หวัดนก ให้ ปศข.5

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ