โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม ค่าวัสดุุน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคปากเเละเท้าเปื่อย ให้กับ ปศจ.บุรีรัมย์

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ