โอนจัดสรรงบปี 2560 เพิ่มเติม เพื่อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ในการควบคุมโรคปากเเละเท้าเปื่อย ให้ ปศข.3

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ