โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ในการควบคุมโรคระบาดในโค - กระบือ เเละวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ ปศข.2

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ