โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักเเละยานพาหนะ เเละค่าน้ำมันให้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ