โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าเวชภัณฑ์ เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ให้ ปศข.1,5

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ