โอนจัดสรรงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม โครงการซักซ้อมแผนการควบคุมโรคปากเเละเท้าเปื่อย ของหน่วยงาน DHHU

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ