ขอยืมงบดำเนินงาน - ตชว กิจกรรมสนับสนุนโครงกันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ