โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมเฝ้าระวังฯ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ให้ ปศข.7,8

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ