โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม วัสดุเชื้อเพลิง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS