โอนจัดสรรงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม จัดซื่้อเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้ ปศข.1-9

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ