โอนจัดสรรงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักเเละยานพาหนะ เเลค่าเวชภัณฑ์โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกร

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ