โอนจัดสรรงบประมาณ 2560 เงินอุดหนุน ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดเเละพาหะของโรคฯ ให้ ปศข.3

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ