โอนจัดสรรงบประมาณ 2560 เงินอุดหนุน ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดเเละพาหะของโรคฯ ให้ ปศข.7,3

รายละเอียดการขออนุมัติ

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS