โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในโครงการคสบคุมโรค FMD รอบที่ 2/2560 ให้ ปศจ.สระบุรี

รายละเอียดการขออนุมัติ

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS