โอนเงินให้ ปศข.7 เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ทดเเทน

รายละเอียดการขออนุมัติ

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS