รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 2 ครั้งที่ 46 เพื่อดำเนินงานในพื้นที่เก็บข้อมุูลเกษตรกรและตัวอย่างซีรั่มของปศุสัตว์ในพื้นที่ศึกษา

หนังสืออนุมัติ

รายละเอียดการโอนผ่าน GFMIS