รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 2 ครั้งที่ 46 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดทำเบอร์หู 16,000 อัน

หนังสืออนุมัติ

รายละเอียดการโอนผ่าน GFMIS