รายละเอียดการโอนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการสร้างฝูงปลอดโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS