รายละเอียดการโอนค่าชดใช้ทำลายสัตว์ให้ปศข.3

เรื่องอนุมัตื

รายละเอียดการโอนผ่าน GFMIS