โอนตำบล/วัสดุเวชภัณฑ์ ให้ปศข.8 จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS