โอน งปบ.เพิ่มเติมให้ ปศข. 1-9 (ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม)

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS