โอนงบประมาณ 60.เพิ่มเติมให้หน่วยงานในพื้นที่เขต 2 ค่าเบี้ยเลี้ยง,น้ำมัน,วิทยาศาสตร์

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS