โอนเงิน งปม.60 เพิ่มเติมให้ สสช/ศวบ/ปศจ/ปศข/เพื่อดำเนินการตามแผนโครงการดังกล่าว

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS