โอนเงินบริหารกลับศูนย์ต้นทุนกรมฯ

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS