โอน งปบ.เพิ่มเติมให้หน่วยภูมิภาค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,วัสดุวิทยาศาสตร์,ค่าเบี้ยเลี้ยง

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS