โอนค่าชดใช้ให้ ปศข.3 จ.อุบลราชธานี

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS