โอนเงิน งปม.เพิ่มเติมให้ ศวพ.2 หน่วยงาน เบิกเบี้ยเลี้ยง หน่วยละ 30,000 บาท

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS