โอนงวดที่ 2 ครั้งที่ 157 โอนค่าชดใช้ให้ ปศข.3

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS