โอนงวดที่ 2 ครั้งที่ 160 โอนค่าชดใข้ให้ ปศข.7 ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดเเละพาหะของโรคฯ

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS