โอนงวดที่ 2 ครั้งที่ 161 โอนค่าชดใช้ให้ ปศข.7 แผนงานพื้นฐานฯ

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS