โอน งปม.หน่วยงานภูมิภาค 33 หน่วยงาน เป็นค่าตอบเเทนนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS