โอนงวดที่ 2 ครั้งที่ 169 โอน งปม.เพิ่มเติมให้ ปศข.1-9 ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS