โอนจัดสรรงบประมาณ 2560 เงินอุดหนุน ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดเเละพาหะของโรคฯ ให้ ปศข.3 กิจกรรมเฝ้าระวัง

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS