โอน งปบ.เพิ่มเติม ปศข.ปศจ.สถาบันสุขภาพสัตว์เเห่งชาติ ศวพ. โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

เรื่องอนุมัติ