โอน งปบ.เพิ่มเติม ศวพ.ภาคเหนือตอนบน เเละ ศวพ.ตะวันออก โครงการศึกษาประสิทธิภาพเเละปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลดเซลล์โซมาติกในน้ำนมฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

เรื่องอนุมัติ