โอน งปม.เพิ่มเติมให้ภูมิภาค 24 หน่วยงาน เป็นค่าวัสดุน้ำมันเเละเวชภัณฑ์ ช่วยน้ำท่วม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

เรื่องอนุมัติ