ฐานโอนงบประมาณปี 61 รายกิจกรรม

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันเเละชันสูตรโรคสัตว์

โครงการเฝ้าระวังและสำรวจโรคระบาดในผึ้งเลี้ยงเพื่อการบรโภคและส่งออก ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ