โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 19 โอนค่าชดใช้ให้ ปศข. 3, 6

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS