โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 26 โอนงบประมาณค่าตอบแทนฯ ให้สำนักงานปศุสัตวจังหวัด 56 จังหวัด

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS