โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 33 โอนภูมิภาค ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS