โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 32 โอนปศุสัตว์เขต 1 ถึง 9 ค่าใช้จ่ายจัดอบรม

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS