โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 37 โอนปศุสัตว์เขต 1 และ 5 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ และค่าน้ำมัน

เรื่องอนุมัติ 1
เรื่องอนุมัติ 2

รายละเอียดการโอน GFMIS