โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 39 โอนสำนักงานปศุสัตว์ 77 จังหวัด โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS