โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 27 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ สำนักงานปศสัตว์เขต 4

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS