โอนงวดที่ิ 1 ครั้งที่ 38 โอนงบประมาณโครงการยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ฯ (GFM)

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS