โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 44 โอนเงินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS