โอนงวดที่ิ 1 ครั้งที่ 71 โอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS