โอนงวดที่ 1 ครั้งที่ 85 โอนเงินอุดหนุนค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS